Leverans/omfattning:

 • Apparater, material och övrigt enligt beskrivning i offert
 • Personal för genomförande av arrangemanget enligt beskrivning i offert
 • Transporter enligt beskrivning i offert
 • Personal för uppsättning och nedtagning av utrustningen enligt beskrivning i offert

Ej omfattat och bekostas av beställaren (om inte annat framgår i offert):        

 • Erforderliga lift/liftar under hela projektet.
 • Erforderligt strömbehov
 • Eventuell kostnad för tillkommande arbete som ej är överenskommet i offert eller som beror på tilläggsbeställningar och/eller andra omständigheter som ligger utom Informationstekniks kontroll.
 • Om vår personal inte har möjlighet till ordentlig rast för lunch-/middag skall beställaren ombesörja och säkerställa att mat och dryck beställs och bekostas. Samma sak om det inte finns några lämpliga matställen i närområdet.
 • Försäkring (t ex om någon utrustning skulle bli stulet eller vandaliserat under natten så att arrangemanget inte kan fullföljas enligt plan samt de ekonomiska konsekvenserna det kan medföra)
 • Parkeringskostnader
 • Brandvakt (vid användning av t ex rökmaskiner)
 • Beställaren ansvarar för säkerhet och bevakning.

Förutsättningar för offererad lösning:

 • Informationsteknik kan inte hållas ansvarig för om utrustning stulits eller vandaliseras vilket orsakar att arrangemanget försenas, förhindras eller andra ekonomiska konsekvenser som det eventuellt kan orsaka.
 • Att inlastningsmöjlighet i lokalen är under normala förhållanden.
 • Att det finns fri parkering vid in- och utlastning samt under arrangemangets gång.
 • Informationsteknik förbehåller sig rätt byta ut specificerad utrustning mot likvärdig eller bättre.
 • Att brandlarm är avstängt vid användning av rökmaskiner, både under rigg, test och show.
 • Att det finns brandvakt (vid användning av t ex rökmaskin).

Pris:

 • Samtliga priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt (Moms) om inget annat anges.

Betalningsvillkor:

 • Säljaren gör en kreditbedömning. Betalning ska ske enligt de villkor som gäller för den av säljaren beviljade krediten. Betalningssätten är följande; förskott, faktura 15 dagar eller faktura 30 dagar.
 • För utländska kunder och för Informationsteknik nya kunder kan förskottsbetalning komma att krävas.

Avbeställningsregler:

 • Vi tillämpar LLB´s allmänna villkor (Svensk branschorganisation för upplevelseteknik). Läs vidare i dokumentet ”LLB2019H – Leveransbestämmelser (2019-10-28)” på LLB´s hemsida: www.llb.se/om-llb/leveransvillkor/

 


 

Terms and Conditions

 

Included in quote:                     

 • All equipment mentioned in quote
 • Staff as/if mentioned in quote
 • Transport cost as/if mentioned in quote
 • Staff for setup/dismantling as/if mentioned in quote

Not included in quote and shall be taken care of and paid by client (if not mentioned in quote):

 • Lifts for set up, adjustments and dismantling (if necessary)
 • Power and outlets for equipment mentioned above (3-phase)
 • Any cost of additional work hours not agreed on in quotation or due to additional orders and/or other circumstances beyond Informationsteknik´s control.
 • Food and beverage to all staff throughout the event.
 • Parking fees
 • Hotel costs (if necessary)
 • Fireguard (when use of smoke/fog machines)
 • Client is responsible for security and surveillance.

Conditions for quote:

 • Informationsteknik cannot be held liable if equipment is stolen or vandalized which may cause the event to be delayed, prevented or other financial consequences that may cause.
 • Fire alarm must be turned off when use of smoke/fog machines, at all time.
 • That we have access to the premises for setup and dismantling before/after the event. How long depends on the extent of the event.
 • Informationsteknik reserve the right to change equipment to equal or better
 • Fire alarm must be turned off in the premises when smoke/fog machines are used.

Price:

 • All prices are in SEK and excluding VAT (25%) unless otherwise is stated.

Payment:

 • Payment methods are as follows: invoice prepayment, invoice credit 15 days or invoice credit 30 days.
 • For non-Swedish clients and new clients, we always apply 100% prepayment.

Cancellation policy:

 • We apply LLB’s general terms & conditions (Swedish trade organization for experience technology). Find more information in the pdf document ”LLB2019H – Leveransbestämmelser (2019-10-28)” on LLB’s website: www.llb.se/om-llb/leveransvillkor/