Kvalitetspolicy


Vi skall ge våra Kunder god service och leverera tjänster inom Informationsteknik av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och rätt servicenivå genom att:

  • Vara lyhörda och flexibla genom noggrann planering vid genomgång från underlag till tjänsternas utförande.

  • Följa med i utvecklingen i branschen, kontinuerligt investera i väl strukturerat och underhållet IT-stöd samt i våra Medarbetares kompetens. Vi följer även all relevanta regelverk och författningskrav.

  • Regelbundet göra kvalitetskontroller inom produktionen.
    Om det skulle påträffas brister, skall dessa återgärdas snarast.

  • Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapar och vidmakthåller resurser för efterlevnad och kontroll.


För att kunna leverera en god service så strävar vi hos
Informationsteknik Scandinavia AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum i alla delar av vår verksamhet.

Fastställd av: Patrik Camp, VD

Ladda ner pdf