hero

Visselblåsning

Vår verksamhet ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är vi måna om att oegentligheter som kan skada vår verksamsamhet, våra medarbetares väl och hälsa, eller samhället i stort, uppmärksammas och utreds så snart de upptäcks.

Som företag tar vi ansvar för att bedriva en verksamhet som är hållbar ur ett etiskt och långsiktigt perspektiv. För människor, miljö och samhälle. Vi lägger stor vikt vid att bidra till ett hållbart samhälle och arbetar aktivt med förebyggande åtgärder för att motverka missförhållanden.

Finns det en misstanke om oegentligheter eller missförhållanden inom vår verksamhet kan du rapportera detta anonymt till oss. Vi har en visselblåsarportal via en extern tjänst. Det garanterar din anonymitet samtidigt som du kan få återkoppling med bibehållen anonymitet. 

Fler sätt att lämna in en anmälan

Brev:
Informationsteknik Scandinavia AB
Att: HR
Box 42101
126 14 Stockholm

Telefon:
+46 771 445 400

Mail:
contact@informationsteknik.se

Möte:
Använd någon av våra kontaktkanaler för att boka in ett fysiskt möte.

I din anmälan
Tänk på att lämna så mycket information som du har, för att hjälpa oss att göra en så bra utredning som möjligt. Beskriv missförhållandet så detaljerat du kan:

o Vad har hänt? Eller vilken misstanke om missförhållanden har du?
o När har det inträffat, och är det vid återkommande tillfällen?
o Var har det inträffat?
o Vem var inblandad? Du kan ange namn eller roller.
o Har du tillgång till någon dokumentation som visar händelsen (ej nödvändigt att kunna uppvisa)
o Tog du själv några åtgärder på plats vid händelsen?
o Vilken är din relation till oss?
o All övrig information som du tror är av värde för vår förståelse av situationen.


Vad räknas som ett visselblåsarärende?
Utgångspunkten för att ett ärende ska vara aktuellt för visselblåsning till oss, är att det handlar om missförhållanden inom vår verksamhet och att uppgiften har ett allmänintresse för samhälle, vår verksamheten eller våra medarbetare.

Några exempel på ärenden som räknas som allvarliga missförhållanden:

o Penningtvätt eller bokföringsbrott
o Bedrägeri, mutor och korruption
o Allvarliga trakasserier, mobbning och diskriminering
o Överträdelser mot arbetsmiljölagar eller folkhälsa
o Frågor som berör mänskliga rättigheter
o Miljöskydd
o Offentlig upphandling
o Skydd av privatliv och personuppgifter
o Informationssäkerhet


Så hanteras din anmälan
Vill du vara anonym ska du använda vår Visselblåsarportal.
Du bibehåller din anonymitet i vår framtida dialog, och du får återkoppling på ditt ärende senast inom 3 månader.

Din anmälan genomgår en första bedömning, och om ärendet behöver utredas närmre delegeras det ut till en ansvarig person eller arbetsgrupp inom vår verksamhet. Detta är förutsatt att vederbörande har en tillräcklig grad av oberoende och självständighet från händelsen eller det misstänkta missförhållandet. En extern jurist tas annars in. Du bibehåller din anonymitet för oss i hela processen, så långt att det inte startas en brottsutredning, då man kan bli kallad som vittne.

Ärenden sparas i två år efter att de har avslutats.

Om din anmälan inte kan hanteras inom ramen för visselblåsarärenden, uppmuntrar vi dig att rapportera in händelsen till vår HR eller Kvalitets- Miljö- eller Arbetsmiljö-Samordnare i våra ordinarie kontaktkanaler ovan.

Extern anmälan till berörd myndighet
Anmälan rörande vår verksamhet görs i första hand till oss, men om du inte får svar inom 3 månader eller anser att tillräcklig åtgärd inte tas, eller om du har andra skäl att inte vända dig direkt till oss, gör du istället en anmälan till den myndighet som är ansvarig för området som din anmälan gäller.

Tänk på att du måste lämna en mailadress för att vi ska ha möjlighet att ge dig återkoppling i ärendet (du är fortfarande anonym).