Miljöpolicy

Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljömässiga tänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

  • Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav dvs miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.

  • Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma för miljön.

  • Marknadsföra tekniska lösningar, service och andra tjänster med bästa miljöegenskaper.

  • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.

  • Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.

  • Informera om vår verksamhet, produktion och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.

  • Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.


VD och ledning har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av

Fastställd av: Patrik Camp, VD 220519

Ladda ner pdf