Hållbarhetspolicy

Denna policy utgör grunden för vår inställning till ett hållbart och etiskt affärsmannaskap. Hållbarhet är för oss ett begrepp som samlar Ekologiskt, Socialt och Ekonomiskt ansvar under en gemensam strategi i strävan mot en välmående verksamhet och omvärld. Detta ska vi uppnå genom att:

 • Ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar vår omvärld, idag och på sikt. Ta ansvar för att utveckla vår verksamhet och våra medarbetare på ett hållbart sätt.

 • Inte bara följa rådande lagar och krav, utan även vara proaktiva i vårt hållbarhetsarbete.

 • Vara lyhörda för våra intressenters krav och målsättningar gällande hållbarhet.

 • Utveckla och marknadsföra hållbara lösningar i våra affärserbjudanden.

 • Genom proportionerliga krav och samarbete, se till att sociala faktorer, ekosystem, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter respekteras i vår leverantörskedja.

 • Samarbeta med bransch, intresseorganisationer och partners, för att stärka gemensam utveckling och bidra till gemensamma mål.

 • Arbeta strategiskt för att vårt hållbarhetsarbete ska leverera resultat och nå uppsatta mål. Linjera våra egna mål med globalt etablerade hållbarhetsmål.

 • Utbilda oss och främja kunskapsbaserade beslut. Våra medarbetare och våra kunder ska ha möjlighet att göra hållbara val.

 • Ledande personer och förebilder i organisationen ska agera som ambassadörer för god hållbarhet.

 • Uppmuntra till initiativ som har en positiv påverkan på, eller bidrar till minskad negativ påverkan, för människa, samhälle och natur.

 • Vara klara och tydliga i vår kommunikation, och redovisa vårt hållbarhetsarbete och resultat med transparens och fakta. Utbildning och kunskap är en förutsättning för att göra medvetna val. Ett gott ambassadörskap är en förutsättning för att sprida positiva ringar på vattnet. När främjande av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är ständigt närvarande i vår vardag, gör vi skillnad.


  Relaterade policys
  Inom vårt hållbarhetsparaply ryms flera underordnade policys och riktlinjer, bland annat för Miljö, Arbetsmiljö, Anti-korruption och Uppförandekoder. Dessa finns på vår hemsida.


Fastställd av: Patrik Camp, VD / 240521

Ladda ner pdf