Arbetsmiljöpolicy

Informationsteknik Scandinavia AB skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

 1. Vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan vår arbetsmiljö skall även vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension.
 2. Arbetsmiljön skall präglas av respekt och förtroende för varandra i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.
 3. Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra Medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering.
 4. Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete sam genom internrevisioner.
 5. Arbetsmiljön skall genomsyras av våra värdeord; Öppen ärlig och tydlig, Håll vad du lovar, Var hjälpsam och flexibel, Inkludera.

För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att ha bra kunskaper om arbetet och att man trivs.

 

Kvalitetspolicy

Vi skall ge våra Kunder god service och leverera tjänster inom Informationsteknik av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och rätt servicenivå genom att:

 1. Vara lyhörda och flexibla genom noggrann planering vid genomgång från underlag till tjänsternas utförande.
 2. Följa med i utvecklingen i branschen, kontinuerligt investera i väl strukturerat och underhållet IT-stöd samt i våra Medarbetares kompetens. Vi följer även all relevanta regelverk och författningskrav.
 3. Regelbundet göra kvalitetskontroller inom produktionen. Om det skulle påträffas brister, skall dessa åtgärdas snarast.
 4. Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget samt skapar och vidmakthåller resurser för efterlevnad och kontroll.

För att kunna leverera en god service så strävar vi hos Informationsteknik Scandinavia AB efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum i alla delar av vår verksamhet.

Miljöpolicy

Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljömässiga tänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

 1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
 2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma för miljön.
 3. Marknadsföra tekniska lösningar, service och andra tjänster med bästa miljöegenskaper.
 4. Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
 5. Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
 6. Informera om vår verksamhet, produktion och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
 7. Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.
 8. VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av Informationsteknik Scandinavia AB samt att den är tillgänglig för allmänheten.